โรงเรียนรัฐภรณ์บริบาล เส้นทางสู่วิชาชีพ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


   
 

     มุ่งมั่นที่จะผลิตนักเรียนให้มีความรู้ และความสามารถในด้านดูแลและด้านการพยาบาลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ รวมถึงมุ่งเน้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม เสริมทักษะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม


     โรงเรียนรัฐภรณ์บริบาล เป็นสถาบันการศึกษาได้ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และผ่านการประเมินหลักสูตรคุณภาพจากสำนักงานสถานศึกษาได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ

 
 

โรงเรียนรัฐภรณ์บริบาล ที่อยู่ 145/29 ซ.กำนัน ถ.นิตโย
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
www.rtSchool.net